Tiếp nhận sản phẩm, nhà cung cấp mới

1. Khi Doanh nghiệp đến chào mẫu mới cần chuẩn bị:

- Bảng chào giá sản phẩm.

- Mẫu sản phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm đi kèm.

- Đối với thực phẩm và hóa mỹ phẩm phải đi kèm cơ sở pháp lý liên quan đến hàng hóa.

2. Bộ phận kinh doanh sau khi tiếp nhận sẽ phản hôì kết quả trong vòng 2 tuần.